Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU PELLET24.EU

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem http://pellet24.eu

Sprzedającym jest firma MIG Jarosław Wartecki, z siedzibą przy ul. Broniewskiego 7, 62-025 Kostrzyn, NIP 786-146-29-87, zwana także zamiennie „Usługodawcą” lub „Sprzedającym”, prowadząca obsługę sklepu internetowego i sprzedaży detalicznej dla firmy Everycom.pl Michał Przybylski z siedzibą w Glince Szlacheckiej 9, 62-025 Kostrzyn, posiadająca NIP: 929-128-20-99

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • pod numerem telefonów biura obsługi klienta: 509482611
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: pellet24.eu@gmail.com lub jaroslawwartecki@wp.pl

§ 1 Definicje

 1. Regulamin– niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18.roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta zinnych usług Sklepu Internetowego (w tymrównież Konsument).
 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna.Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowymw związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem,z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 8.  Sklep Internetowy PELLET24.EU (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://PELLET24.EU , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 9. Strona –Usługodawca i Klient.
 10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona wwwz najdująca się pod adresem http://PELLET24.EU
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2.  Sklep internetowy Pellet24.eu prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych http://PELLET24.EU są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową,telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail oraz dokona odpowiedniego potwierdzenia zamówienia.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedającyma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej,zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo          do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź                ze sklepu potwierdzającą złożenie zamówienia oraz informacje dotyczące płatności.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Orientacyjny czas wysyłki jest liczony od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu i wynosi zwykle 1-2 dni robocze od wpłaty.
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od wagi przesyłki i podawana jest w momencie dokonania zamówienia lub w terminie późniejszym (dostawy nietypowe, całosamochodowe).
 5. W przypadku nieodebrania lub opóżnienia odebrania towaru z przyczyn nieleleżących po stronie sprzedającego (w szczególności niespełnienia warunków regulaminu wybranej firmy kurierskiej, dostępnego na stronie sklepu), sprzedający obciąży kupującego dodatkowymi kosztami przechowywania i zwrotu towaru do sprzedającego lub ponownej dostawy
 6.  Obciążenia wynikające z pkt. 5 będą wyliczone wg. regulaminu wybranej firmy kurierskiej.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Sklep nie realizuje dostaw „za pobraniem”
 3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe sklepu.
 4. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

 1. Kupujący może wyjątkowo odebrać towar z magazynu sprzedającego, po potwierdzeniu takiej możliwości przez Sprzedającego. Potwierdzenie wskazywać będzie adres i możliwe godziny odbioru. Kupujący przyjmuje do wiadomości iż w magazynie sprzedającego może być kolejka oczekujących na załadunek oraz że w danej chwili wybrany towar może być niedostępny na załadunku (ze względu na dynamikę sprzedaży, uszkodzenia produktu).
 2. W przypadku niedostępności produktu w magazynie, odbiorca nie będzie wysuwał do sklepu pellet24.eu roszczeń innych niż te o wydanie zakupionego towaru (w szczególności sklep pellet24.eu nie pokrywa kosztów transportu organizowanego przez kupującego, który nie doszedł do skutku).
 3. Dostawy kurierskie są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firm trzecich (kurierskich) i realizowane wg. ich regulaminu przewozowego. Regulamin kuriera paletowego Poczta Polska znajduje się na http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2014/09/Regulamin-%C5%9Bwiadczenia-us%C5%82ugi-Przesy%C5%82ka-Paletowa-w-obrocie-krajowym.pdf kopia regulaminu jest dostępna na stronach sklepu.
 4. Zwrot  przesyłki  na  koszt  Kupującego ,  następuje  w  sytuacji  podania  przez Kupującego  niewłaściwych danych adresowych dostawy.
 5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W takim wypadku Konsument odsyła produkt na swój koszt, a sprzedawca ma obowiązek zwrócić mu jedynie cenę produktu oraz koszt najtańszego, zwykłego sposobu dostawy towaru, jaki dostępny jest w sklepie.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więcstosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego,za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczącychnagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać              na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
 6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania,zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 8 Rękojmia i zasady przechowywania towaru

 1. Oferowane produkty (pellet i brykiet drzewny, drewno opałowe) są materiałami które z czasem zmieniają swoje parametry – w szczególności są to materiały silnie higroskopijne i absorbują wilgoć z otoczenia, nawet przechowywane pod dachem. Również na skutek transportu, manipulowania workami, etc. może następować rozdrobnienie towaru. W związku z tym zaleca się aby zakupiony materiał opałowy typu pellet/brykiet zużyć w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu, w szczególności nie polecamy zakupu pelletu/brykietu jednorazowo na kilka sezonów grzewczych.
 2. W związku z pkt.1 , Sprzedający ogranicza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za parametry fizykochemiczne towaru do 14 dni od daty dostawy. W tym to okresie kupujący powinien zgłosić wszelkie zastrzeżenia co do stanu fizykochemicznego pelletu (m.in. wilgotność, rozkrusz, wartość opałowa).

 

§ 9 Procedura reklamacji

 1. Przy odbiorze własnym, klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy produkt jest pozbawioiny wad widocznych (niewłaściwa granulacja, asortyment, zawilgocenie, etc.)
 2. Przy sprzedaży z dostawą do klienta, klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy produkt jest pozbawiony wad widocznych (niewłasciwa granulacja, asortyment, zawilgocenie, etc.) przed/w czasie rozładunku.
 3. Ewentualne wady widoczne należy zgłosić osobie dostarczającej (kurier) lub ładującej towar z magazynu oraz zgłosić telefonicznie na numer kontaktowy firmy. W przypadku dostawy kurierskiej należy spisać protokół odbioru.
 4. Po odbiorze jak też i po rozładunku u klienta, reklamacje dotyczące wad widocznych nie będą uwzględniane.
 5. W pozostałych przypadkach wystapienia zastrzeżeń co do jakości towaru, nabywca zobowiązany jest zabezpieczyć w całości reklamowaną partię do celów postępowania reklamacyjnego.
 6. W przypadku reklamacji dotyczącej parametrów fizyko-chemicznych towaru (wartość opałowa/ciepło spalania, wilgotność, ilośc popiołu), podstawą reklamacji będą badania uśrednionej próbki pobranej ze szczelnie zapakowanych opakowań producenta wykonane w niezależnym, akredytowanym laboratorium.  
 7. W przypadku, gdy badanie wykaże zgodność próbki z parametrami deklarowanymi przez producenta, reklamacja nie będzie uwzględniona, a koszt badania pokryje nabywca, w przeciwnym wypadku, koszt badania pokryje sprzedający
 8. W przypadku gdy badanie wykaże odstępstwa od parametrów deklarowanych przez producenta, sprzedający udzieli bonifikaty na dostarczony towar w wysokości:
 • 1% wartości towaru za każde 0.2% popiołu powyżej deklarowanej wartości
 • 1% wartości towaru za każde 200 KJ/kg poniżej deklarowanej wartości energetycznej
 • 1% wartości towaru za każde 0.5% wilgotności powyżej deklarowanej wartości

9. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedającego (dopuszczalna jest forma email z potwierdzeniem otrzymania wiadomości). Reklamacja powinna być złożona przez osobę upoważnioną, zawierać kopię dokumentu dostawy oraz podstawę złożenia reklamacji.

10. Reklamacja będzie rozpatrzona przez sprzedawcę w ciągu 14 dni od jej otrzymania

11. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

12. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem.W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej,wyłącza się przepisy zawartewarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowegow związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku ztym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Data opublikowania regulaminu 13 marca 2018 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl